En unik växtplats


UNIK

Siklöjan, Coregonus albula, en laxfisk som återfinns lite varstans i världen. Siklöjan är faktiskt en liten ädelfisk men kallas ofta kort och gott för löja, även av fiskarna själva. Dock ska siklöjan inte förväxlas med vanlig löja som tillhör släktet karpfiskar, där exempelvis mört och braxen ingår.
  Siklöjan blir sällan över 20 centimeter lång och lever i sötvattensjöar och lätt bräckta vattendrag. Vattnets salthalt får dock inte överskrida 3 ppm (part per million) då siklöjans kroppsceller inte kan upprätthålla den interna saltbalansen vid högre koncentration.

UNIK

Torne, Kalix, Lule och Pite älv avsätter stora mängder sötvatten i Bottenviken, långt över 40 miljarder kubikmeter varje år! Det är således naturen själv som begränsar siklöjans utbredningsområde längs norra Bottenvikskusten och anledningen till att Kalixlöjrom endast kan utvinnas från Haparanda i norr till Piteå i söder.

På finska sidan av Bottenviken är tillflödet av sötvatten lågt och den steniga, långgrunda botten ogynnsam för siklöjorna att leka på. Av den anledningen trålas det inte heller efter siklöja och det begränsade fisket sker heller inte för rommens skull.

Googlemaps karta